Oplysningspligt

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer.
Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.)
Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.
Nærmere oplysninger om garantiordningen på Garantiformuens hjemmeside.

Advokaterne hos Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. 

Advokaterne hos Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens $ 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.https://www.advokatsamfundet.dk/

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. 
https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/

Forebyggelse af hvidvaskning

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab er omfattet af reglerne i Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven)

Loven pålægger Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab blandt andet at indsamle og opbevare identitetsoplysninger om alle firmaets klienter.
Klienter skal derfor, forinden vi kan påbegynde en opgave, oplyse sit navn, adresse og cpr.nr. eller cvr.nr., samt i fornødent omfang, at fremvise dokumentation herfor.

For selskabers og fondes vedkommende er Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab endvidere forpligtet til at indhente samt opbevare oplysninger og dokumentation for selskabets/fondens reelle ejerforhold.

Selskabets reelle ejer defineres som fysiske personer, der enten direkte eller indirekte via andre selskaber ejer og eller kontrollerer 25 % eller mere af selskabskapitalen eller stemmerne i de pågældende selskaber samt fysiske personer, der på en eller anden måde iøvrigt udøver kontrol over et selskabs ledelse.

Hvidvaskningsloven pålægger os endvidere at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at disse har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

I den forbindelse er vi forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er De velkommen til at rette henvendelse til en af Ladefoged Advokatfirmas advokater.