Forretningsbetingelser for Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab er et kontorfællesskab mellem Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab, cvr.nr. 44174405, og Advokatfirmaet Anja Falk Rømer, cvr.nr. 4261981.

Vores forretningsbetingelser gælder for alle de opgaver, som vi påtager os, medmindre andet iøvrigt måtte være aftalt.

Interessekonflikter:

Inden vi påtager os en opgave, afklarer vi, at der ikke foreligger interesse- eller loyalitetskonflikter, der forhindrer os i at repræsentere klienten.

Opstår der i forbindelse med opgavens udførelse inhabilitet eller interessekonflikt, medfører dette, at vi frasiger os opgaven.

Da vi udøver advokatvirksomhed i et kontorfællesskab mellem Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab, cvr.nr. 44174405 og Advokatfirmaet Anja Falk Rømer, cvr.nr. 42619817, gælder reglerne om interessekonflikter for kontorfællesskabet og i det indbyrdes forhold mellem os.

Fortrolighed:

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab er underlagt fortrolighed i forhold til de oplysninger, der modtages. Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter at opgaven er afsluttet.

Fortrolighedsforpligtelsen gælder dog med respekt af de regler, der pålægges af Offentlige Myndigheder eller andre, herunder eksempelvis ”Hvidvaskningsreglerne”.

Honorar:

Arbejdet, vi udfører, omfatter alene juridisk rådgivning, og omfanget og karakteren af arbejdet i forhold til den enkelte opgave aftales løbende med klienten.

Vores honorar fastsættes på baggrund af det udførte arbejde og den værdi, som klienten bliver tilført.

Ved fastsættelsen af honoraret tages udgangspunkt i det anvendte, opgavens kompleksitet samt den interesse, som opgaven repræsenterer for klienten samt det ansvar, der er forbundet med opgaven og det opnåede resultat.

Udlæg og relevante omkostninger, i forbindelse med den udførte bistand, betaler klienten udover honoraret.

Efter anmodning afgives der naturligvis gerne, forinden opgavens start, et overslag og oplysning om de forventede omkostninger. Såfremt det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget, vil der hurtigst muligt ske orientering herom.

I forhold til forbrugere afgives oplysninger om honorarets forventede størrelse altid forinden en opgave påbegyndes.

Der faktureres sædvanligvis a’ conto ved udgangen af hvert kvartal og endelig i forbindelse med sagens afslutning.

Det må dog påregnes, at der som udgangspunkt vil ske krav om forudbetaling af udlæg og omkostninger.

Betalingsbetingelser:

Vores betalingsbetingelse er netto kontant 8 dage fra fakturadagen, hvorefter der beregnes morarenter i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser.

Arkivering:

Vi opbevarer uden beregning identitetsoplysninger og sagsakter i 3 år fra opgavens afslutning.

Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning:

Ansvarsbegrænsning:

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab er ansvarlig for den ydede rådgivning efter Dansk rets almindelige regler.

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab er ansvarsforsikret i forsikringsselskabet TRYG.

Ansvaret omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller lignende indirekte tab.

Vores ansvar er begrænset til den sum, der dækkes via vores ansvarsforsikring.

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af vores klients øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere i øvrigt måtte være antaget/anvist af os.

Klage:

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med advokatetiske regler.

I det omfang, du som klient er utilfreds med den ydede rådgivning eller vores behandling af sagen i øvrigt, anbefales du straks at tage kontakt til den pågældende advokat.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Reglerne herom kan findes på advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

Eventuelle tvister skal løses i overensstemmelse med Dansk Ret og kan alene indbringes for de danske domstole.