Forretningsbetingelser for Ladefoged Advokatfirma

Ladefoged Advokatfirmas forretningsbetingelser gælder for alle de opgaver, som vi påtager os, medmindre andet i øvrigt måtte være aftalt.

Interessekonflikter:

Inden vi påtager os en opgave afklarer vi, at der ikke foreligger interesse- eller loyalitetskonflikter, der forhindrer os i at repræsentere klienten.

Opstår der i forbindelse med opgavens udførelse inhabilitet eller interessekonflikt medfører dette, at vi frasiger os opgaven.

Arbejdet vi udfører, omfatter alene juridisk rådgivning og omfanget og karakteren af arbejdet i forhold til den enkelte opgave, aftales løbende med klienten.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med advokatetiske regler jf. Retspleje-lovens § 3 samt anden relevant lovgivning.

Fortrolighed:

Ladefoged Advokatfirma er underlagt fortrolighed i forhold til de oplysninger, der modtages. Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter at opgaven er afsluttet.

Fortrolighedsforpligtelsen gælder dog med respekt af de regler, der pålægges af Offentlige Myndigheder eller andre, herunder eksempelvis ”Hvidvaskningsreglerne”.

Honorar:

Vores honorar fastsættes på baggrund af det udførte arbejde og den værdi, som klienten er tilført.

Ved fastsættelsen af honoraret tages udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug jf. den anvendte specialistviden, opgavens kompleksitet samt den interesse, som opgaven repræsenterer for klienten og det ansvar, der er forbundet med opga-ven og det opnåede resultat.

Udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand, betaler klienten udover honoraret.

Efter anmodning afgives der naturligvis gerne, forinden opgavens start, et overslag og oplysning om, både de forventede omkostninger. Såfremt det viser sig, at det samlede honorar forventes, at overstige overslaget, vil der hurtigst muligt ske orientering herom.

Oplysninger om honorarets forventede størrelse afgives, i forhold til forbruger, altid forinden en opgaven påbegyndes.

Der faktureres sædvanligvis a’ conto ved udgangen af hvert kvartal og endelig i forbindelse med sagens afslutning.

Det må dog påregnes, at der som udgangspunkt vil ske krav om forudbetaling af udlæg og omkostninger.

Betalingsbetingelser:

Vores betalingsbetingelse er netto kontant 8 dage fra fakturadagen, hvorefter der beregnes morarenter i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser.

Arkivering:

Vi opbevarer uden beregning identitetsoplysninger og sagsakter i 3 år fra opgavens afslutning.

Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning:

Ansvarsbegrænsning:

Ladefoged Advokatfirma er ansvarlig for den ydede rådgivning efter Dansk rets almindelige regler.

Ladefoged Advokatfirma er ansvarsforsikret i et anderkendt forsikringsselskab.

Ansvaret omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, tab af data, mistet fortjene-ste, goodwill eller lignende indirekte tab.

Vores ansvar er begrænset til den sum, der dækkes via vores ansvarsforsikring.

Ladefoged Advokatfirma er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af vores klients øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere i øvrigt måtte være antaget/anvist af os.

Klage:

I det omfang, at De som klient er utilfreds med den ydede rådgivning eller vores behandling af sagen i øvrigt, anbefales De straks at tage kontakt til den pågældende advokat.

Vores arbejder er i øvrigt underlagt advokatetiske regler om klager over rådgiv-ning og kan derfor ligeledes indbringes for Advokatrådet/Advokatnævnet og de advokatetiske regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Eventuelle tvister skal løses i overensstemmelse med Dansk Ret og kan alene indbringes for de danske domstole.