Entrepriseret

Advokatfirmaet har igennem en længere årrække bistået med rådgivning i entrepriseretten, hvilket er samlebegrebet for den juridiske rådgivning, der vedrører byggeriets retsforhold.

Hovedområdet for rådgivning er retsstilling mellem bygherre og entreprenør, men omfatter tillige forholdet mellem bygherren og dennes tekniske rådgivere, arkitekter og ingeniører.

Rådgivningen omhandler juridisk assistance i forbindelse med udarbejdelse af entreprisekontrakter, transportdokumenter, pantsætningserklæringer etc.

Rådgivningen omfatter tillige bistand, såfremt der opstår tvist under eller efter byggeriets udførelse, herunder bistand ved forligsmægling og eventuelt, såfremt det måtte blive nødvendigt, bistand i forbindelse med sagens førelse ved enten voldgift eller de ordinære domstole.

Vi støtter

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab har igennem en årrække etableret relationer på forskellig vis, dels ved at deltage i diverse foreningsarbejder og forretningsnetværk, men tillige ved at yde økonomisk støtte i form af sponsorater til diverse foreninger og organisationer.