Behandling af dine personoplysninger

I forbindelse med behandling af din sag indsamler og behandler vi personoplysninger om dig

Ladefoged Advokatfirma er dataansvarlig for denne behandling af personoplysninger.
Ladefoged Advokatfirma er et kontorfællesskab, som består af Ladefoged Advokatfirma og Advokatfirmaet Anja Falk Rømer.

Du finder vores kontaktinformationer her:

Ladefoged Advokatfirma Advokataktieselskab
Møllegade 7
4100 Ringsted
Telefon: 57670344
Mail: ringsted@ladefoged-advokatfirma.dk
Cvr.nr. 44174405

Advokatfirmaet Anja Falk Rømer
Cvr.nr. 42619817

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag.

I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger, samt øvrige relevante oplysninger, herunder CPR-nr., oplysninger om økonomiske, arbejdsmæssige, familiemæssige og sociale forhold.

Indhentelse af personoplysninger om dig fra andre parter

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi. I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart.

 

Formålet med behandling af dine oplysninger

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen.

Vi behandler alene følsommer oplysninger, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare et retskrav.

Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, herunder mobiltelefon og mail-adresse, for at kunne identificere dig som klient og varetage kontakten med dig.

Som det fremgår af afsnittet om hvidvask, har vi herudover behov for at indhente identitetsoplysninger om dig, fordi vores behandling af sagen er underlagt hvidvaskloven.

Vi behandler dit CPR-nr. med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder eller med henblik på at foretage tinglysning / registrering af et retsforhold.

Retsgrundlaget for vores behandling

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

  • Opfyldelse af vores aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
  • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
  • Opfyldelse af hvidvasklovens § 11
  • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger)

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi benytter til brug for sagsbehandlingen et advokatsystem samt en hosting-udbyder, der i forbindelse med support kan få adgang til din sag. Vi har indgået databehandleraftale med de pågældende leverandører, der har påtaget sig tavshedspligt.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i maksimalt 10 år efter sagens endelige afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på, om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.

Retten til at trække samtykke tilbage

I det omfang vores behandling helt eller delvist måtte være baseret på et samtykke, f.eks. til at modtage nyhedsbreve via mail og anden direkte, elektronisk markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder og adgang til at klage

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os.

 

Vil du vide, hvilke rettigheder du har som registreret, eller hvor du kan klage, kan du læse mere på vores hjemmeside www.ladefoged-advokatfirma.dk under punktet ”Dine rettigheder”.

Du kan også finde vejledning om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets hjemmeside.